LOGOT vaaka kaikki snip
LEADING CHANGE

LEADBEHA

Leadbeha tutkii ja kehittää elinikäistä oppimista sekä kouluttaa muutosjohtamiseen

Työn sisällön ja asiantuntijuuden on arveltu muuttuvan rajusti tekoälyn seurauksena. Yhtäältä rutiinitehtävät siirtyvät yhä enemmän tekoälyn hoidettavaksi, toisaalta ammatit edellyttävät monipuolista ja työuran aikana usein päivitettävää asiantuntijuutta. Tähän muutokseen tarttuu LEADBEHA* eli Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa -hanke, jonka avulla kartoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviä koulutustarpeita. Lisäksi pilotoidaan koulutusmallia, jossa tutkintokoulutuksen opintojaksoja räätälöidään ja tarjotaan jatkuvan oppimisen idean mukaisesti pienten- ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamisen päivittämiseen.

*LEADBEHA

LEADership as a trigger for BEHAvioural change when creating AI cultures in companies and organizations

Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa

______________________________

Hei sinä MIKRO- tai PK-yrityksen edustaja,

ILMOITTAUTUMINEN LEADBEHAn täydennyskoulutuksiin 

käynnissä 28.2.2022 asti!

 

hankkeen toteutus

partnerit

LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

HANKKEESTA

LEADBEHA – Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa.
Uuden koulutusratkaisun pilotointi yrityksille ja organisaatioille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena.
Hankkeen kesto on elokuusta 2019 heinäkuuhun 2022
ja sitä rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto.

tapahtumia

Ilmoittautuminen koulutuksiin menossa 28.2.2022 asti. Linkin ilmoittautumissivuille löydät etusivultamme.

Tavoitteemme

Kartoittaa alueellisen kattavasti yritysten ja työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin juurruttamisen johtamiseen

Räätälöidä aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja saadun palautteen pohjalta yritysten täydennyskoulutukseksi

Pilotoida kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle

Partneriverkosto

Korkeakoulujen välinen yhteistyö tutkii ja kehittää osaamista käsi kädessä

Tarvelähtöisyys

Organisaatioiden tarpeet on huomioitu ja kohdennettu koulutusten suunnittelussa

muutoksen tuulet

Ilmoittautuminen LEADBEHAn täydennyskoulutuksiin käynnissä 28.2.2022 asti!

Linkki tarkempiin opintokuvauksiin ja ilmoittautumiseen tässä.

Kurssitarjonnassa:

Di­gi­taa­li­nen asia­kas­ko­ke­mus ja tekoäly – LAB-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu 

Työ­hy­vin­voin­ti di­gi­mur­rok­ses­sa – Vaasan yliopisto 

Tiedon älykäs tulkinta ja esit­tä­mi­nen – Tampereen yliopisto 

Pal­ve­lu­muo­toi­lu muu­tos­joh­ta­mi­ses­sa – Lapin yliopisto 

Johdatus käyt­täy­ty­mis­ta­lous­tie­tee­seen ja va­lin­ta­muo­toi­luun – Laurea 

Ky­ber­tur­val­li­suu­den perusteet – Turun yliopisto 


kenelle?

Kohderyhmänä ovat yritysten ja työelämän johtajat, päälliköt, esihenkilöt ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin haluavat henkilöt. Näiden henkilöiden tehtävänä on edistää yritysten ja organisaatioiden älykkäisiin käyttöliittymiin ja kyberturvallisuuteen pohjautuvaa kulttuuria.

ovet avoinna opintoihin!

Vaikka opinnot ovat YAMK- ja maisteritutkintoihin kuuluvia opintojaksoja, tarkoituksena on, että koulutukseen pääsee riippumatta siitä, millainen pohjakoulutus henkilöllä on. Näin periaatteessa on mahdollista, että koulutukseen osallistuu henkilöitä, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon kunkin korkeakoulun jo olemassa olevia palvelujärjestelmiä, kuten opintotoimistojen henkilökuntaa ja tietojärjestelmiä. Ajatuksena on, että tämä täydennyskoulutusmuoto integroituisi luontaiseksi osaksi korkeakoulujen toimintatapoja. Lisäksi LEADBEHAn kehittämä malli toimii hyvänä esimerkkinä muille koulutussisällöille Suomessa.

tule mukaan !

ilmoittaudu

tästä
korkeakoulujen opintotarjontaan!

info

Lisätietoja

materiaalit

Yleistä

A photo caption

Hankkeen toimet

Täältä löytyvät hankepartnerien tapaamiset ja muut LEADBEHA-hankkeen tapahtumat

2.9.2019 hankkeen online -aloituspalaveri 

9.10.2019 hankkeen ohjausryhmän 1. kokous Laurea, Leppävaaran kampus

22.11.2019 hankkeen kick off -tilaisuus Laurea, Leppävaaran kampus

29.4.2020 hankkeen ohjausryhmän 2. kokous ja työpaja, verkossa

22.9.2020 hankkeen ohjausryhmän 3. kokous,  verkossa

8.12.2020 hankkeen ohjausryhmän 4. kokous,  verkossa

12.5.2021 hankkeen ohjausryhmän 5. kokous,  verkossa

7.10.2021 hankkeen ohjausryhmän 6. kokous,  verkossa

3.2.2022 hankkeen ohjausryhmän 7. kokous,  verkossa

 

Tavoitemittarimme
6
Opintojaksolla osallistujia
0
Opiskelijoita kaikkiaan
90 %
Mielekästä muutosjohtamista
Korkeakoulut
yhteystiedot

LAB amk

Ulla Saarela ulla.saarela@lab.fi Lauri Repokari Mirja Kälviäinen

Lappi uni

Krista Korpikoski krista.korpikoski@ulapland.fi Piia Rytilahti Satu Miettinen

Laurea amk

Jyrki Suomala jyrki.suomala@laurea.fi Suvi Kärkäs suvi.karkas@laurea.fi

Tampere uni

Teemu Rauhala teemu.rauhala@tuni.fi
Markku Turunen Pekka Kallioniemi Jaakko Hakulinen

Turku uni

Jouni Isoaho jisoaho@utu.fi Ali Farooq Antti Hakkala

Vaasa uni

Maria Pajuoja maria.pajuoja@uwasa.fi Paula Naumanen Riitta Viitala