Koulutukset

LAB-ammattikorkeakoulu:

Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut

Yleinen tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa internetin (erityisesti Internet of Things) hyödyt yrityksen liiketoiminnalle, yhteiskunnalle ja yksittäiselle kuluttajalle

Opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden tekemällä ensiksi ennakkotehtävään. Toiseksi edellytetään aktiivista osallistumista ryhmissä tapahtuviin innovaatiotoiminnan eri toimintamuotojen harjoituksiin. Ja kolmanneksi opiskelija soveltaa itsenäisesti opintojaksolla läpikäytyjen ja harjoiteltujen kehittämisnäkökulmien ja niiden menetelmien soveltamiseen omaan kehittämistehtävänä suoritettavaan harjoitustehtävään. (5 op)

Tiedustelut: projektipäällikkö Lauri Repokari lauri.repokari@lab.fi 050 367 59 79, suunnittelija Ulla Saarela ulla.saarela@lab.fi  044 7080359 ja yliopettaja Mirja Kälviäinen mirja.kalviainen@lab.fi  044 708 1717

 

Lapin yliopisto

Palvelumuotoilu
muutoksen tukena yritystoiminnassa

Yleinen tavoite: Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää muutoselementtejä ja inhimillistä käyttäytymismuutosta. Hän osaa tehdä muutosstrategian ja osaa soveltaa palvelumuotoilumenetelmiä muutoksen tekemisessä sekä muutosvaikutuksen arvioinnissa.

Opintokokonaisuus muodostuu viidestä opintojaksosta: Ihmislähtöiset käytänteet yritystoiminnassa (1op), Palveluiden digitalisaatio (1op), Tekoäly osana palvelukehitystä (1op), Palvelumuotoiluajattelu esimiestyössä (1op), Palvelumuotoilu muutosjohtamisessa (1op)

Suoritustapa: Kukin opintojakso sisältää verkkopohjaista itsenäistä opiskelu sisältäen harjoitustyön, jonka voi soveltaa opiskelijan omaan työympäristöön. Aikataulu: 9.-27.11.2020

Tiedustelut projektipäällikkö, Krista Korpikoski krista.korpikoski@ulapland.fi 040 4844 366 tutkija Titta Jylkäs titta.jylkas@ulapland.fi 044 474 4333 ja professori/dekaani Satu Miettinen satu.miettinen@ulapland.fi 040 484 4367

LAUREA-ammattikorkeakoulu

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa

Yleinen tavoite: Opintojakso antaa valmiudet johtaa digimurrosta käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta. Kun suoritat opintokokonaisuuden, opit hahmottamaan muutostarpeet organisaatiossasi ja osaat johtaa ihmisiä niin, että he motivoituvat viemään nämä muutokset läpi organisaatiossa. Opintojaksot: Johdatus käyttäytymistaloustieteeseen (1 op), Päätöksenteon ilmiöt muutosjohtamisessa (2 op), Kannustava johtaminen digimurroksessa(2 op)

Suoritustavat: Opintokokonaisuus sisältää kaksi verkossa tapahtuvaa luentoa. Muutoin opintokokonaisuuden voi suorittaa kokonaan verkossa. Ilmoittautumisen jälkeen osallistuja saa tunnukset Canvas-oppimisympäristöön, jossa opiskelu tapahtuu. Hyväksytty/hylätty

Opintokokonaisuus alkaa verkkoluennolla tiistaina 10.11.2020 klo 9 (kesto 1 h). Tämän jälkeen opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Toinen verkkoluento on 24.11. klo 9-11. Verkkoympäristön voi suorittaa omaan tahtiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Tiedustelut projektipäällikkö, yliopettaja  Jyrki Suomala jyrki.suomala@laurea.fi 046 8567484 ja hanketyöntekijä Suvi Kärkäs suvi.karkas@laurea.fi 040 6341600

Tampereen yliopisto

Tiedon älykäs tulkinta ja esittäminen

Yleinen tavoite: Osallistuja ymmärtää, miten digitalisaation tuottamasta tietomäärästä tehdään mielekkäitä tulkintoja tekoälyn avulla. Lisäksi hän oppii esittämään tietoa tehokkaasti niin, että se tulee organisaation päätöksentekoa (5 op)

Opintojaksojen nimet/aiheet:

Principles of information visualization

Interactive visualization techniques

Decision making based on information visualization

AI, information visualization and decision making

Advanced topics, such as XR

Spoken, auditory, haptic and olfactory information presentation

Domain specific visualizations

Suoritustavat: KäytetäänMoodle-alusta. Seitsemän lähitapaamista: avausluento, teemaluennot, opiskelijan tehtävän esittely- ja keskustelutapaamiset, projektien esittelyt. Aikataulu: 2021 alussa

Turun yliopisto

Kyberturvallisuuskulttuurin luominen organisaatiossa

Yleinen tavoite: Antaa organisaatiolle ja sen työntekijöille valmiudet kehittää organisaation kyberturvallisuuskulttuuria yhteisvastuullisena prosessina. Aiheet:

Yleiset tietoturvallisuuden perustiedot- ja taidot

Tietoon ja digitalisaatioon liittyvien riskien analyysi ja hallinta

Alakohtainen/yritysspesifinen osaaminen

Digi- ja kyberturvallisuuskulttuurin luominen.

Suoritustavat: työpajat mahdollisesti kontaktiopetusta (5 op)

Aikataulu: aloitus tammi-helmikuu 2021

Vaasan yliopisto

Lähijohtamisen käytännöt digimurroksessa

Yleinen tavoite: osallistuja oppii tunnistamaan entisestä luopumisen ja uuden haltuunoton merkityksen lähijohtamisen  näkökulmasta. Hän myös oppii teknologian soveltamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhän liittyviä tietoja ja taitoja. Lisäksi hänelle kehittyy valmiuksia johtaa tekoälyn mukanaan tuomaa työelämän murrosta. (5 op)

 Opintojaksot: Digiäly, Muutosäly ja Tiimiäly.

Suoritustavat: Aloitus lähipäivillä (hybridiopetus Teams) ja jatkuu omatoimisena opiskeluna digimateriaalien avulla. Tehtävien palautus Moodleen.

Aikataulu: 19.10.2020-

Vaasan yliopisto: Lähijohtamisen käytännöt digimurroksessa. Tiedustelut erikoistutkija Paula Naumanen paula.naumanen@uwasa.fi 0400 272 564 yliopisto-opettaja Maria Pajuoja maria.pajuoja@uwasa.fi 029 4498402 ja professori Riitta Viitala riitta.viitala@uwasa.fi 029 449 8431